Nếu 12 cung trong Tử Vi có một cung mà mệnh gặp được những anh, chị, em tương trợ và luôn giúp đỡ không so đo tính toán, thì chắc hẳn người này trong bản mệnh có Cung Bào (Cung Huynh Đệ) chiếu tọa. Vậy Cung Bào là gì? Cung Bào trong Tử Vi có ý nghĩa gì? Cùng tuvicohoc luận giải ý nghĩa các Cung Bào Trong tử vi dưới đây nhé!

Cung Bào Là Gì?

Cung Bào là cung về anh chị em ruột thịt ở trong cùng một gia đình. Cung này còn được gọi là Cung Huynh Đệ, chỉ những người có cùng chung huyết thống, có cùng cha cùng mẹ với nhau, và là cung chỉ có tác động một cách gián tiếp lên cuộc đời mỗi người.

Cung Bào thuộc Cung Bang và nó đối nghịch với Cung Nô. Nếu Cung Nô đứng độc lập không bị bó buộc thì Cung Bào lại phụ thuộc vào số lượng anh chị em ruột thịt mà bản mệnh có. Chính vì thế mức độ tác động của Cung Bào không lớn, nó mang tính chất tương đối.

Cung Bào Là Gì?

Cung Bào có 12 cát tinh ngự tại đó là Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thiên Việt, Thiên Tướng, Thái Âm, Thiên Lương, Văn Xương, Hữu Bật, Văn Khúc, Tả Phù, Thiên Khôi, Lộc Tồn và Thái Dương. Ngoài ra còn có các sao thần sát như Thất Sát, Thang Lang, Linh Tinh, Vũ Khúc, Phá Quân, Hỏa Tinh, Thiên Cơ.

Luận giải Ý nghĩa Cung Bào trong Tử Vi

Theo các cung trong tử vi thì Cung Bào có thể luận giải được các mối quan hệ anh chị em trong gia đình của bản mệnh. Song song đó, Cung Bào luận giải được hậu vận của phụ mẫu người bản mệnh này.

Nếu xem xét kĩ, thì Cung Bào trong Tử Vi còn cho thấy những mối quan hệ xung quanh chủ mệnh tốt hay xấu, như mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Từ đó có thể biết được ai sẽ giúp đỡ mình trong tương lai sau này.

Luận giải Ý nghĩa Cung Bào trong Tử Vi

Cung Bào trong Tử Vi này còn có thể xem về các biến cố lớn trong cuộc đời của bản mệnh. Giả sử người nào được những sao cát tinh chiếu và ít sát tinh ngự sẽ gặp nhiều may mắn, anh chị em sẽ hỗ trợ, hòa đồng, yêu thương lẫn nhau.

Ý nghĩa các chính tinh trong Cung Bào

Tử Vi

Nếu có chính tinh Tử Vi trong Cung Bào nghĩa là trong gia đình của chủ nhân lá số này có sẽ có anh lớn, chị lớn rất giàu, có thể nhờ vả. Tuy nhiên nếu có các sao Không Kiếp, Tứ Sát, thì anh chị em trong nhà thiếu hòa hợp hoặc anh chị em sẽ thất bại.

Nếu chính tinh Tử Vi Thiên Mã đồng Cung Bào thì chủ về anh chị em ở mỗi người một nơi. Nếu chính tinh Tử Vi hội cùng với Đà La, Thất Sát, Kình Dương, Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về số lượng anh chị em trong gia đình nên là số chẵn, nếu lẻ thì sẽ có hình khắc.

Thiên Cơ

Chính tinh Thiên Cơ ở Cung Bào thì chủ về ít anh chị em, nếu gặp các sao phụ tá cát thì có thể tăng thêm số lượng anh chị em trong nhà.

Thiên Cơ hãm địa thủ Cung Bào, thì anh em trong nhà sẽ bất hòa, nếu gặp Thiên Lương, Thiên Hình thì có tranh chấp, đố kị với nhau. Nếu gặp Thiên Mã, Tứ Sát, Thiên Hình thì chủ về hình khắc và chia ly.

  • Chính tinh Thiên Cơ gặp sao Cự Môn thì có hai người, nhưng có khả năng bị điều tiếng thị phi.
  • Chính tinh Thiên Cơ Thiên Lương đồng chiếu thì có hai người, nhưng dễ vì hoàn cảnh mà chia ly nhau, có thể trùng phùng.

Ý nghĩa các chính tinh trong Cung Bào

Thái Dương

Chính tinh Thái Dương nhập miếu thì chủ về anh chị em sẽ có ba người trở lên. Chính tinh Thái Dương hãm địa thường là người sinh vào buổi tối. Đa số anh em phần nhiều đều tranh chấp, bất hòa hoặc chủ về không giúp đỡ lẫn nhau.

Nếu gặp Không Kiếp, Tứ Sát, Thiên Hình thì chủ về anh chị em sẽ có hình khắc hoặc chủ về bản thân vì anh chị em mà sẽ bị tổn thương, có nhiều tai hại đến bất ngờ. Chính tinh Thái Dương hãm địa ở Cung Bào thì anh chị em trong nhà nên ở riêng càng xa càng tốt.

Thái Âm

Khi chính tinh Thái Âm thủ Cung Bào, trường hợp chính tinh Thái Âm nhập miếu thì chủ về anh chị em sẽ có năm người, Thái Âm hãm địa thì sẽ có ba người nhưng không đồng tâm với nhau.

Thái Âm gặp Hóa Quyền, Hóa Lộc hoặc Hóa Khoa thì chủ về anh chị em trong nhà sẽ phát đạt, đa tài. Thái Âm gặp Không Kiếp, Tứ Sát, thì chủ về hình khắc sẽ bất hòa với nhau. Thái Âm Hóa Kỵ hội cùng Thiên Lương, gặp sát tinh thì chủ về anh chị em trong nhà sẽ mưu mô.

Vũ Khúc

Chính tinh Vũ Khúc ở Cung Bào về cơ bản chủ việc anh chị em trong nhà không hòa hợp với nhau. Nếu Vũ Khúc ở Cung Bào gặp Hỏa Tinh hay Kình Dương bay vào cùng, thì chủ về anh chị em trong nhà sẽ tranh chấp tiền bạc với nhau. Nếu có sát tinh Không Kiếp bay vào cùng thì chủ về gia đình có ít anh em, bạn bè, chủ nhân lá số này thường cảm thấy bị cô đơn.

Thiên Đồng

Chính tinh Thiên Đồng nhập miếu thì gia đình có anh chị em bốn người trở lên, hòa thuận nhưng lại ít tương trợ nhau. Chính tinh này nếu hãm địa thì gia đình có anh chị em hai người, tính cách nhu nhược. Thiên Đồng gặp Không Kiếp, Tứ Sát, Thiên Phủ thì chủ về anh chị em trong nhà xảy ra nhiều bất hòa, nên ở riêng.

Liêm Trinh

Liêm Trinh nhập miếu, gia đình có anh chị em hai người, hòa hợp và sống tình cảm với nhau. Liêm Trinh hội các sao cát tinh như Văn Xương, Tả Phù, Hữu Bật, Văn Khúc, Thiên Việt, Thiên Quý, Thiên Phủ, Thiên Khôi ý chỉ nhà có anh chị em là năm người. Liêm Trinh gặp Thiên Hình, Tứ Sát, Không Kiếp thì chủ về hình khắc, bệnh tật hoặc chủ về bất hòa.

Thiên Phủ

Thiên Phủ thủ Cung Bào thì chủ về nhiều anh chị em, sẽ có năm người trở lên. Thiên Phủ mà gặp Thiên Khôi, Văn Xương, Văn Khúc, Hữu Bật, Thiên Việt, Tả Phù, chủ về anh chị em sẽ nhiều tài năng và luôn giúp đỡ nhau. Gặp thêm Thiên Hình, Tứ Sát, Hóa Kỵ, Đại Hao, Không Kiếp thì hình khắc anh chị em bất hòa hoặc chủ về anh chị em chỉ có hai người.

Ý nghĩa các chính tinh trong Cung Bào

Thiên Lương

Thiên Lương nhập miếu thủ Cung Bào, hội cùng với Thiên Khôi, Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Việt thì chủ về có năm người trở lên và anh chị em hòa mục. Nếu Thiên Lương nhập miếu mà không có hội cùng với Hữu Bật, Tả Phù thì chủ về có anh chị em khác cha mẹ.

Chính tinh Thiên Lương nhập miếu gặp Thiên Việt, Thiên Khôi mà không có Hữu Bật, Tả Phù thì chủ về anh chị em ruột chỉ hai ba người và thường ngầm tranh chấp, bài xích nhau.

Tham Lang

Chính tinh Tham Lang ở Cung Bào thì chủ về anh chị em trong nhà hòa mục. Nhưng nếu không được cát hóa và có các sao cát thì phần nhiều chủ về anh chị em sẽ chơi bời quậy phá.

Tham Lang độc tọa tại Cung Bào, nếu bay vào cùng với Linh Tinh, Hỏa Tinh gặp Thiên Thọ thì chủ về anh chị em là những người bạn hợp tác với nhau. Tuy nhiên nếu gặp các sao Kị, Sát thì chủ về thì sẽ đột nhiên bị ảnh hưởng, gây lụy khi chưa biết chuyện gì xảy ra.

Cự Môn

Chính tinh Cự Môn nhập Cung Bào, trường hợp Cự Môn nhập miếu thì anh chị em có hai người. Chính tinh Cự Môn thủ Cung Bào, có Đại Hao, Không Kiếp hội chiếu thì phần nhiều bị anh chị em sẽ bóc lột lẫn nhau. Có các sao Cô Thần, Tứ Sát, Âm Sát, Quả Tú hội chiếu thì hình khắc, anh chị em xảy ra nhiều tranh chấp. Gặp Thiên Nguyệt, các sao Hao, Hình thì chủ về anh chị em bị tai nạn, tật bệnh.

Ý nghĩa các chính tinh trong Cung Bào

Thất Sát

Chính tinh Thất Sát nhập miếu mà có Quyền, Lộc, Khoa, Hữu Bật, Tả Phù hội chiếu thì nhà nhiều anh chị em, nhưng sẽ có hình khắc. Chính tinh này thủ Cung Bào, có Hữu Bật, Tả Phù hội chiếu Cung Mệnh thì chủ về nhiều anh chị em chia ly nhưng tình cảm hòa mục và ít tương trợ lẫn nhau.

Phá Quân

Phá Quân thì chủ về anh chị em trong nhà ở riêng. Chính tinh Phá Quân thủ Cung Bào thì bản thân thường là con cả. Như trường hợp anh cả qua đời sớm hoặc chủ về làm con nuôi người khác, chị gái lấy chồng hoặc bản thân làm con nuôi.

Phá Quân có lục cát tinh bay vào cùng hoặc hội chiếu thì chủ về anh chị em giúp đỡ, nương tựa nhau sống. Chính tinh Phá Quân bay đến Cung Bào, có sát tinh hội chiếu thì hình khắc, anh chị em cô độc.

Phần Kết

Cung Bào trong Tử Vi chỉ nên coi như thước đo trong quá khứ. Do những yếu tố sẵn có là những quãng thời gian niên thiếu khi ở gần anh chị em của mình.

Căn cứ vào các sao, các cách trong Cung Bào và những gì mà họ trải qua để chiêm nghiệm lại. Hy vọng những thông tin trên đây mà tuvicohoc.com đã luận giải Cung Bào trong Tử Vi sẽ giúp bạn phần nào hiểu hơn về anh chị em trong gia đình của chính bản thân mình.